KOMMUNIKATIONSBÜRO I Buchholzer Straße 9 I 21244 Buchholz I Telefon: 04181 370 48 66  I E-Mail